ชีวิตคือการเดินทาง
เราจะเลือกทางเดินแบบไหน
ขึ้นอยู่กับใจปรารถนา และศรัทธาที่แรงกล้า

Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Picture of ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน
รายชื่อนักศึกษา ภาคเรียน 1/2559 วิชา การบริหารเชิงกลยุทธ์ รหัส POS3214
by ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน - Monday, 21 November 2016, 4:40 PM
 

รายชื่อนักศึกษา ภาคเรียน 1/2559 

วิชา การบริหารเชิงกลยุทธ์ รหัส POS3214

 
Picture of ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน
รายชื่อนักศึกษา ภาคเรียน 1/2559 วิชา การบริหารเชิงกลยุทธ์ รหัส HRM4101
by ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน - Monday, 21 November 2016, 4:40 PM
 

รายชื่อนักศึกษา ภาคเรียน 1/2559 

วิชา การบริหารเชิงกลยุทธ์ รหัส HRM4101 

 
Picture of ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน
รายชื่อนักศึกษา ภาคเรียน 1/2559 วิชา การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ รหัส QMT2205
by ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน - Monday, 21 November 2016, 4:36 PM
 

รายชื่อนักศึกษา ภาคเรียน 1/2559 

วิชา การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ รหัส QMT2205

 
Picture of ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน
รายชื่อนักศึกษา วิชา การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ รหัส BUA3122
by ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน - Tuesday, 29 March 2016, 8:12 PM
 
Picture of ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน
รายชื่อนักศึกษา วิชา การวิจัยทางธุรกิจ รหัส BUA4102
by ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน - Tuesday, 29 March 2016, 8:10 PM
 

รายชื่อนักศึกษา

 

Skip available courses

Available courses

BUA3122 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3(3-0-6)
Production and Operations Management

 

การวางแผน การดำเนินงานและการควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ
การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการดำเนินงานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการผลิต
การจัดการคุณภาพการบริหารโครงการ การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง
การวางแผนกำลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร โลจิสติกส์การบริหารบุคคลรวมทั้งการจัดการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

BUA4102 การวิจัยธุรกิจ3(2-2-5)
Business Research

 

ความหมาย บทบาท ความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจ
จริยธรรมของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัย
การเลือกปัญหาการวิจัย การกำหนดจุดมุ่งหมายการตั้งคำถามในการวิจัย ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างตัวแปร และเทคนิค การตั้งสมมติฐาน
การเลือกรูปแบบการวิจัยเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติที่สอดคล้องกับการวิจัยแบบต่างๆ
การวิเคราะห์ข้อมูลการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเตรียมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล
การเขียนเค้าโครงวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลการวิจัย


HRM2304  เทคนิคการพัฒนาทีมงาน  3(3-0-6)

                         Teamwork
Developing Techniques

›                        ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาทีมงาน
แนวคิดพื้นฐานในกาพัฒนาองค์การ  แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม
วิธีการพัฒนาการทำงานเป็นทีมการวางแผนและการออกแบบทางเลือกในการพัฒนาทีมงาน
การสร้างความภาคภูมิใจในทีมงาน การฟื้นฟู ทีมงานการลดความ ขัดแย้งระหว่างกลุ่ม  ปัญหาในการสร้างทีมงานและแนวทางแก้ไข

ความเป็นมา ความหมาย วัตถุประสงค์ หลักการและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ขั้นตอนและกระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  การวิเคราะห์งาน  การวางแผนกำลังคน  การสรรหา  การคัดเลือก  การฝึกอบรม การพัฒนาการบริหารค่าตอบแทนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การธำรงรักษาพนักงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

วิเคราะห์ศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจศึกษานโยบายพฤติกรรมเกี่ยวกับบุคคลเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีสำหรับกลุ่มคนที่อยู่ในระดับต่างๆวิเคราะห์และอภิปรายปัญหาต่างๆทางด้านการบริหารการพัฒนาการฝึกอบรมบุคคลในองค์กรธุรกิจโดยใช้พื้นความรู้ทางทฤษฎีเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาบุคคลที่เกิดขึ้นภายในองค์การ

        ประวัติ พัฒนาการ ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ ของการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ โดยอาศัยแนวความคิด  หลักการทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ มาเป็นแนวทางในการศึกษา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการคุณภาพ สามารถอธิบาย และวิเคราะห์ผลกระทบ  ความจำเป็นในการนำระบบการจัดการคุณภาพมาใช้ในการจัดการองค์การได้

                ศึกษาแนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์  ความแตกต่างของการวางแผน      และการบริหารทั่วไป องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์  การกำหนดเป้าหมายของธุรกิจ  กระบวนการและเทคนิคการวางแผน  การวางนโยบายธุรกิจ   โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขัน  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  กลยุทธ์รวมของธุรกิจ  การประเมินผลและการติดตาม